ركورد نگه داشتن بیشترین توپ تنیس گینسی شد


ركورد نگه داشتن بیشترین توپ تنیس گینسی شد

ركورد نگه داشتن بیشترین توپ تنیس در یك دست در كتاب ركوردهای جهانی گینس به ثبت رسید.

«نارایان تیمالسینا» 27 ساله از نپال با نگه داشتن 24 توپ تنیس روی كف دستش به مدت یك دقیقه و نیم این ركورد را كسب كرد.

«تیمالسینا» گفت: به مدت دو سال تمرین كردم تا بتوانم این تعداد توپ را در دستم نگه دارم.

پیش از این ركورد نگه داشتن بیشترین تعداد توپ تنیس روی یك دست در ایتالیا و با 22 توپ كسب شده بود.