باحال
باحال، جوک‎، ‎ جوک باحال‎، ‎ جوک دسته اول‎، ‎ جوک آپدیت به روز شده، اسمس، جک تازه دسته اول به روز شده، گوره، خر‎، ‎پلنگ‎، ‎یوزپلنگ‎، ‎شیر‎، ‎ببر‎، ‎موتور‎، ‎سوار‎، ‎موتور سوار‎، ‎باحال‎، ‎عکس‎، ‎خفن‎، ‎عالی

# چندتا جوک واسه دست گرمی! #

19 تیر 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﺨﺮﻩ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ:ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﺷﻮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺗﺎ یک ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﻨﯽ.ﻃﺮﻑ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ:ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻨﯽ ﺍﺵ ﭼﻄﻮﺭﯼ
ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ:ﺍﯾﻦ
ﺍﺻﻼ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ
ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ
#ﺩﻭﺳﺖ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﺳﻤﺶ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻪ:ﻋﻴﺪ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ.
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻪ:ﻋﻴﺪ
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ!
#ﯾﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺗﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮﺍ؟!؟
#ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ
ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻧﺸﺪ.ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻕ
ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺶ
ﻧﻤﯿﺸﻪ....
‏#


ﺩﻭ نفر ﺗﺼﻤﻴﻢ‎ ‎ﻣﻴﮕﻴﺮﻥ
ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻦ. ﺍﻭﻟﻲ ﻣﻴﮕﻪ: ﭘﺎﺷﻮ.
ﺩﻭﻣﻲ: ﻧﻤﻴﭙﺎﺷﻢ.
ﺍﻭﻟﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﺪﻩ: ﻧﮕﻮ ﻧﻤﻴﭙﺎﺷﻢ ﺑﮕﻮ
ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻡ.!www.nEmayeshTV.ir‏
شبه تلویزیون اینترنتی نمایش‎

موضوعات مرتبط با این مطلب : پیامک جوک

* گوره خر موتور سوار دیدید تا حالا؟؟!! *

14 خرداد 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
قدرت و افتخارات حریف فکر و امکانات نمیشه!


موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار

جوک های قشنگ به روز شده

18 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﺍﺯ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺖ ﭼﯿﻪ ؟ ﻣﯿﮕﻪ PHD : ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯽﭼ ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻌﻨﯽ : Passed Highschool with Difficulties
#ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ!
#ﺍﺯ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻦ : ﻧﻈﺮﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺭ ﭼﯿﻪ ؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﯿﻮﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﻪ ! ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺩُﻣﻪ!
#


ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اداره ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ، ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ : ﺧﻮﺏ ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯼ ؟ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺒﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﻡ !!!
#ﺣﯿﻒ ﻧﻮﻥ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﻧﻮﻥ ﺳﻨﮕﮏ ﺑﮕﯿﺮﻩ . ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﺷﺪﻩ ۶۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ! . ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺍﻭﻩ ﺍﻭﻩ! ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﮐﻬﻒ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ ! .
#ﺯﻧﻬﺎ ﺩﻭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ : ۱ – ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ ! ۲ – ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻥ!! .
#ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﺁﺩﻡ ﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮﺭﺩ! ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﻮﺍ ﮔﻔﺖ : ﺑﺨﻮﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺧﻮﺑﻪ !
#


ﯾﺎﺭﻭ ده ﮐﺎﻟﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﻪ ﺭﺍﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻭﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮﻩ دوازده ﮐﺎﻟﺮﯼ ﺑﺴﻮﺯﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﺎﻗﯿﻤﻮﻧﺪﻩ ﺗﻪ ﻗﻮﻃﯽ رو ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ!
#ﺁﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ﺍﺣﻤﻖ . . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﻨﺪ !
#


از شما دوستی که جوک های وبلاگ رو خوندی خواهش میکنم نشانی وبلاگ
‏shahrak.samenblog.com
رو به یاد داشته باش. تا هم دل ما شاد بشه هم در آینده با امیدواری بیشتر بلاگ رو به روز کنیم.
سپاس
موضوعات مرتبط با این مطلب : پیامک جوک

جوک های به روز

13 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
به یه کچل میگن اسم شامپوت چیه؟ میگه من از شیشه پاک کن استفاده میکنم.
‏#


‏:D اون نگاه ستمدیده ات اون چهره پر از خشمت و اون چشمای پر از اشکت من رو یاد کسی میندازه که توی عروسی غذا گیرش نیومده.
*

به قماربازه میگن شعار زرتشت چیه؟ میگه: گفتار نیک ، سرباز پیک ، بیبی خشت
*

یه لامپ رشته ای میره سرزمین گلابی ها ادعای پیامبری میکنه.
*

یه قمار باز قاضی میشه، تو دادگاه ازش میپرسن حکم چیه؟ میگه: پیک
*

تا توانی دلی به دست آور
خشت و گشنیز و پیک دست من است.
*

دعای یه خنگ با خدا: خدایا میدونم که دوستم داری ولی شرمنده آخه من نامزد دارم
*

یارو با نارنجک بازی میکرد. بهش میگن مواظب باش منفجر نشه. میگه: اشکال نداره. دو تا دیگه دارم.‏
*


ﺣﯿﻒ ﻧﻮﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺶ ﻧﻬﺎﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﯾﻬﻮ ﯾﺎﺩﺵ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﺠﺮﺩﻩ.
*


یارو به نامزدش اسمس میده میگه: تا ده دقیقه دیگه اونجام. اگه نیومدم دوباره اسمس رو بخون
*

ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﻟﺒﺮﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩﻡ، ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ، ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻢ، ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ*
*


شکسپیر میگه: اگه زنت گریه کنه، یعنی میخواد خرت کنه. اگه بخنده مطمئن باش خرت کرده.موضوعات مرتبط با این مطلب : پیامک جوک

گوره خر موتور سوار دیدی تا حالا؟!؟!

11 دی 1389 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
قدرت و افتخارات حریف فکر و امکانات نمیشه!
موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار

شهرک سرگرمی و نمایش