داستان طنز
داستان طنز، داستان طنز‎، ‎ داستان خنده دار‎، ‎داستان خیلی کوتاه و خنده دار، یادداشت خنده دار‏، مطلب طنز، مطلب خنده دار، شهرک یادداشت، شهرک مطلب طنز، داستان کارگر رمزنگار، داستان خنده دار، داستان بسیار کوتاه، داستان کوتاه، داستان خیلی کوتاه

چرا پدر و مادر ها پیر می شوند ؟!

13 تیر 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﭼﺮﺍ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟!!!

ﺭﻭﺯﯼ ﺭﯾﯿﺲ یک ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ یک ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ یکی ﺍﺯ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺰﻝ یکی ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻧﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﻮﺍ ﮐﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ: »ﺳﻼﻡ«

ﺭﯾﯿﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ: »ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮﻧﺲ؟«

ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺠﻮﺍﮐﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ: »ﺑﻠﻪ«

ـ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟

ﮐﻮﺩﮎ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:»ﻧﻪ«

ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ یک ﺑﺰﺭﮒﺳﺎﻝ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ:»ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺍﻭﻧﺠﺎﺱ؟«

ـ ﺑﻠﻪ

ـ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ: »ﻧﻪ«

ﺭﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ یک ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: »ﺁﯾﺎ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﻥﺟﺎ ﻫﺴﺖ؟«

ﮐﻮﺩﮎ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: »ﺑﻠﻪ،یک ﭘﻠﯿﺲ«
ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻪ ﮔﯿﺞ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ یک ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺵ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ،

ﭘﺮﺳﯿﺪ: »ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟«

ﮐﻮﺩﮎ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:»ﻧﻪ، ﺍﻭ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ؟«

ـ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ؟

ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
»ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻥ«.

ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺩﻝﺷﻮﺭﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﭘﺮﺳﯿﺪ:»ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ؟«

ﺻﺪﺍﯼ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ: یک ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ

ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺁﻥﺟﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ؟«

ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﺮﺱ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﺩ
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: »ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻫﻤﯿﻦ
ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ«.

ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺁﻥﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ چی ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ؟«

ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺠﻮﺍﮐﻨﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩﻱ ﺭﯾﺰﯼ ﭘﺎﺳﺦ
ﺩﺍﺩ:
»ﻣﻦ »!!

‏***
شهرک نمایشموضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار

$$ یادداشت خنده دار کارگر رمزنگار $$

26 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
روزی در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق یک کارگر آلمانی کاری در سیبری پیدا می کند. او که میداند سانسورچی ها همه ی نامه ها را میخوانند،به دوستانش میگوید: یک ماه آینده دوستانش نخستین نامه را دریافت میکنند که در آن با جوهر آبی نوشته شده است:>
. داستان از کتاب "به برهوت حقیقت خوش آمدید"... کاری از اسلاوی ژیژک
‏ #

از لینک *$O+o شهرک شلوغ o+O$* - به صفحه اصلی برید.

موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دارداستان کوتاه پارسی

شهرک سرگرمی و نمایش