شهرک خنده
شهرک خنده، شهرک پرسش، شهرک معما، شهرک چیستان، پرسش حرفه ای، شهرک سوال، پرسش های بی پاسخ، سوال های بی جواب، شهرک جوک، مطالب طنز و خنده دار، تیک تاک جوک، تیک تاک اسمس

پرسش بسیار حرفه ای

23 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
پاسخ این پرسش بازگو کننده شخصیت شماست.
ﺳﻮﺍﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ
یک ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ 4 ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﻥ: یک ﺷﯿﺮ یک ﻣﯿﻤﻮﻥ یک ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻭ.... یک ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ یک ﻣﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﻓﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ادامه مطلب ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.


ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,

پرسش های بی پاسخ خنده دار

17 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
ﭼﺮﺍ ﻣﻴﮕﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺍﺑﺶ
ﺑﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ
ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻦ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ
ﻣﻲ ﮐﻨﻦ؟
‏#
ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻲ ﺷﻪ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﻱ
ﺍﻭﻧﻮ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻴﺪﻳﻢ؟
‏#
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺁﻣﭙﻮﻝ
ﺳﻤﻲ، ﺍﺯ ﺳﺮﻧﮓ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻲ ﮐﻨﻦ؟
‏#
ﭼﺮﺍ ﺗﺎﺭﺯﺍﻥ ﺭﻳﺶ ﻭ ﺳﻴﺒﻴﻞ
ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ ﭼﺮﺍ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻣﻴﮑﺎﺯﻱ ﺍﺯ
ﮐﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻥ؟

‏#
)ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ، ﻛﻪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻱ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻭﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ.
ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ
ﮊﺍﭘﻨﻲ (!
‏#
ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮﺩ؟

‏#
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ﺯﻳﺮ ﭼﻤﺪﻭﻥ ﭼﺮﺥ ﺑﺬﺍﺭﻩ؟
#
ﭼﺮﺍ ﮔﻮﻓﻲ ﺭﻭﻱ ﺩﻭ ﭘﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮﻩ
ﻭﻟﻲ ﭘﻠﻮﺗﻮ ﺭﻭﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ، ﻣﮕﻪ
ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﺳﮓ ﻧﻴﺴﺘﻦ؟!
#
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻏﻦ
ﺫﺭﺕ ﺍﺯ ﺫﺭﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ، ﭘﺲ ﺭﻭﻏﻦ
ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﭼﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻪ؟!
#
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﮓ
ﻫﺎ ﻓﻮﺕ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻦ ﻭﻟﻲ
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ
ﺳﺮﺷﻮﻧﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻴﺎﺭﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ؟!

‏#

موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار

جوک های به روز

13 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
به یه کچل میگن اسم شامپوت چیه؟ میگه من از شیشه پاک کن استفاده میکنم.
‏#


‏:D اون نگاه ستمدیده ات اون چهره پر از خشمت و اون چشمای پر از اشکت من رو یاد کسی میندازه که توی عروسی غذا گیرش نیومده.
*

به قماربازه میگن شعار زرتشت چیه؟ میگه: گفتار نیک ، سرباز پیک ، بیبی خشت
*

یه لامپ رشته ای میره سرزمین گلابی ها ادعای پیامبری میکنه.
*

یه قمار باز قاضی میشه، تو دادگاه ازش میپرسن حکم چیه؟ میگه: پیک
*

تا توانی دلی به دست آور
خشت و گشنیز و پیک دست من است.
*

دعای یه خنگ با خدا: خدایا میدونم که دوستم داری ولی شرمنده آخه من نامزد دارم
*

یارو با نارنجک بازی میکرد. بهش میگن مواظب باش منفجر نشه. میگه: اشکال نداره. دو تا دیگه دارم.‏
*


ﺣﯿﻒ ﻧﻮﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺶ ﻧﻬﺎﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﯾﻬﻮ ﯾﺎﺩﺵ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﺠﺮﺩﻩ.
*


یارو به نامزدش اسمس میده میگه: تا ده دقیقه دیگه اونجام. اگه نیومدم دوباره اسمس رو بخون
*

ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﻟﺒﺮﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩﻡ، ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ، ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻢ، ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ*
*


شکسپیر میگه: اگه زنت گریه کنه، یعنی میخواد خرت کنه. اگه بخنده مطمئن باش خرت کرده.موضوعات مرتبط با این مطلب : پیامک جوک

شهرک سرگرمی و نمایش