شهرک یادداشت
شهرک یادداشت، یادداشت خنده دار‏، مطلب طنز، مطلب خنده دار، شهرک مطلب طنز، داستان کارگر رمزنگار، داستان طنز، داستان خنده دار، داستان بسیار کوتاه، داستان کوتاه، داستان خیلی کوتاه، اگه یه ذره انگلیسی بلدی، داستان خیلی خیلی کوتاه انگلیسی خنده دار، یادداشت خنده دار، شوخی با کلمات واژه های انگلیسی، مطلب طنز انگلیسی، شهرک یادداشت خنده دار، مطلب خنده دار انگلیسی، یادداشت طنز، مطلب طنز، مطلب خنده دار، نوشته طنز و خنده دار,

$$ یادداشت خنده دار کارگر رمزنگار $$

26 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
روزی در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق یک کارگر آلمانی کاری در سیبری پیدا می کند. او که میداند سانسورچی ها همه ی نامه ها را میخوانند،به دوستانش میگوید: یک ماه آینده دوستانش نخستین نامه را دریافت میکنند که در آن با جوهر آبی نوشته شده است:>
. داستان از کتاب "به برهوت حقیقت خوش آمدید"... کاری از اسلاوی ژیژک
‏ #

از لینک *$O+o شهرک شلوغ o+O$* - به صفحه اصلی برید.

موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دارداستان کوتاه پارسی

اگه یه ذره انگلیسی بلدی این رو بخون تا از خنده روده بر بشی.

23 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
*Keyboard ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ؟

*Morphine ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﻦ ﻛﻨﻲ.

*Freezer ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ

*Already ریدی به همش

*Suspicious ﺑﻪﻟﻬﺠﻪﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ:ﺳﺎﺱﺍﺯﺑﻘﻴﻪﻱ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺟﻠﻮ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

*Acer ﺍﻱ ﺁﻗﺎ!

*Welcome ﺩﻫﻦ ﻟﻖ

*Manual ﻣﻦ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ

*Large Space ﺑﻪ ﮔﻮﻳﺶ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ:ﭘﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ.

*Accessible ﻋﻜﺲ ﺳﻴﺒﻴﻞ

*Refer ﻓﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻮ

*See you later ﻻﺕ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻱ!

*Good Setting ﺁﻥﺳﻪﭼﻴﺰِ ﻧﻴﻚﺭﺍﮔﻮﻳﻨﺪ:ﮔﻔﺘﺎﺭﻧﻴﻚ- ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﻚ-ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻧﻴﻚ.

*Piece of a man who owns a locker ﻣﺮﺗﻴﻜﻪ ﻻﻛﺮﺩﺍﺭ!

*Above Border ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ

*Insecure ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ

*Business ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﻮﺯﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﻳﺶ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ.

*Legendary ﺍﺩﺍﺭﻩٔﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺍﺯﻟﺠﻦﻭﻛﺜﺎﻓﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ

*Subsystem ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

*Categorize ﻧﻮﻋﻲﻏﺬﺍﻱﺷﻤﺎﻟﻲﻛﻪﺑﺎﺑﺮﻧﺞﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮﺍﺯ ﻃﺒﺦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.


*Hairkul ﺁﻧﻜﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺶ ﻣﻮ ﺩﺍﺭﺩ

*Watergate ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﻭﻻﺏ

*UNESCO ﻳﻮﻧﺲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟

*Finland ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲﻛﻪﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶﻣﺸﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ

*Damn You All ﺩﻡ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﮔﺮﻡ

*Latino ﻻﺕ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ


*Savage Blog ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ

*Betamethasone ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯﺩﺭﻣﻌﺮﺽﺑﺘﺎﻭ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝموضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار

***یادداشت های خنده دار***

16 اسفند 1390 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak
بیمه عمر:>>>
قراردادی که شما را در تمام عمر فقیر نگه میدارد تا شما پولدار بمیرید.#

دستگاه خودپرداز:>>>
دستگاهی است که همیشه باید برای رسیدن به آن در صف دوازده متری ایستاد. و اگر صف در کار نباشد احتمال کار کردن آن تنها سه درصد است.#

مترو:>>>
گونه ای سونای متحرک زیرزمینی.#


**ادامه واژه ها رو در ادامه مطلب ببینید**

ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار

شهرک سرگرمی و نمایش