تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
تور مالزی
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
داکرومات
نمکدان چوبی
انواع ورق آهن
جعبه لوح تقدیر

@ فرار حرفه ای از دست پلیس @ محشره s
@ فرار حرفه ای از دست پلیس @ محشره
ﻣﺮﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﺶ ﺷﮑﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:“ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﯿ

@ فرار حرفه ای از دست پلیس @ محشره

4 مرداد 1391 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : Shahrak

ﻣﺮﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﺶ ﺷﮑﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ
ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
“ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦ”!
ﻣﺮﺩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ”:ﻣﻦ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.ﮐﺎﺭت هم پیش ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﺻﺎﺣَﺐ ﻣﺎشین رو ﮐﺸﺘﻢ ﺟﻨﺎﺯه ش رو هم
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺗﻮ ﺻﻨﺪوﻕ ﻋﻘﺐ.ﭼﺎﻗﻮﺵ ﻫم ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ!ﺣﺎﻻ هم ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻓﺮﺍﺭ کنم، ﺷﻣﺎ من رو
ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ”.
ﻣﺎﻣﻮﺭ پلیس ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮔﯿﺞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺵ ﻭ
ﻋﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻓﻮﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺵ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ
ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺁﻗﺎ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ؟ ﻣﺮﺩ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﮐﺎﺭﺕ
ﻣﺎﺷﯿﻦ؟ ﻣﺮﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻘﺐ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮔﯿﺞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ”:ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻣﺎ
چی ﻣﯿﮕﻪ؟”!
ﻣﺮﺩ ﻣﯽگه: چه ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﺍﻻ ﺟﻨﺎﺏ ﺳﺮﻫﻨﮓ!ﺣﺘﻤﺎً ﺍﻻﻧﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ بگه ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ۱۸۰ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ؟
موضوعات مرتبط با این مطلب : یادداشت های خنده دار
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

شهرک سرگرمی و نمایش